H. van Namen Dier voeder s Gewasbescherming Meststo f fe n Hans van Name n H. v an Namen B. V . T e l. : +31(0)418-631382 Provincialeweg 31- AF ax : +31(0)418-634583 5334 JC V e lddrie lM obiel: + 31(0)653342 11 1 www .v annamen.nl info@v annamen.nl Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017
  • Levering binnen enkele werkdagen
  • Zekerheid door eigen voorraad positie
  • Groot assortiment, alle A-merken zijn leverbaar

Algemene voorwaarden

van H. van Namen B.V., Provincialeweg 31-A, 5334 JC Velddriel.
Postadres: Postbus 68, 5330 AB Kerkdriel


1. TOEPASSELIJKHEID
De volgende voorwaarden gelden voor de bestelling, verkoop en levering van al onze zaken en voor het verlenen van al onze diensten, waaronder advisering, opslag en vervoer, alsmede voor de daarop betrekking hebbende betalingen. Mondelinge afspraken welke niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de betreffende verkoop, dienst of betaling. Ingeval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige onze Algemene Voorwaarden van kracht; afwijkingen van onze verkoopvoorwaarden en mondelinge overeenkomsten zijn alleen dan bindend wanneer zij onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd.

2. OFFERTES
Al onze aanbiedingen zijn, ook wat de prijzen betreft, steeds vrijblijvend. De vrijblijvende aanbiedingen kunnen ook - in afwijking van het bepaalde in art. 219, lid 2 boek 6 NBW - na aanvaarding worden herroepen tot het moment dat de verkoper uitdrukkelijk met de aanvaarding van het aanbod is akkoord gegaan. Verwezen zij naar art. 4 lid a van deze voorwaarden.

3. PRIJZEN
a) Onze prijzen zijn, voorzover niet anders vermeld, franco huis. Voor orders beneden een nader vastgesteld bedrag zullen vracht- en administratie kosten in rekening worden gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij ons geldende regeling.
b) Onze prijscouranten en prijsvermeldingen houden geen offerte in.
c) De kosten voor verzending onder rembours zijn steeds voor rekening van de afnemer. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer, wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
d) Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief B.T.W.

4. BESTELLINGEN/OPDRACHTEN
a) Overeenkomsten met ons komen eerst tot stand nadat de bestelling door ons schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd of bij gebreke daarvan door de uitvoering van de opdracht door ons. Wij hebben het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
b) Onze kopers kunnen geen rechten ontlenen aan (een gedeelte van) een overeenkomst voor zover (dat gedeelte van) de overeenkomst in strijd blijkt te zijn met de wettelijke bepalingen of wettelijke voorschriften, met name die welke gebaseerd zijn op of voortspruiten uit de Bestrijdingsmiddelenwet en de Meststoffenwet.
c) De bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, met inachtneming van onze verwerkingsmogelijkheden en onze voorraden.
d) Wanneer levering in gedeelten is overeengekomen, zal ieder deel als een afzonderlijke order worden beschouwd voor de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en het overigens toepasselijk recht.

5. VERZENDING/AFLEVERING
a) Levering geschiedt overeenkomstig de voorschriften van of ingevolge respectievelijk de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en de Meststoffenwet 1947 en de op die wetten gegronde beschikkingen, alsmede andere specifiek op deze branche gerichte overheidsmaatregelen.
b) Van zaken welke per vervoermiddel aan het adres van koper niet-franco worden verzonden, geschiedt het vervoer voor risico van de koper; de zaken worden geacht feitelijk geleverd te zijn op het moment dat deze op ons bedrijf op het vervoermiddel geladen zijn.
c) In geval van franco levering wordt de wijze van vervoer eveneens door ons bepaald. Wanneer ten gevolge van handelen of nalaten van de vervoerder bij de lossing van de zaken aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat, zullen wij slecht aansprakelijk zijn voor zover de betreffende schade door ons op de vervoerder kan worden verhaald. De zaken worden geacht aan de koper feitelijk te zijn geleverd op het moment, waarop de lossing is voltooid, op welk moment de zaken voor rekening en risico van koper zijn. Lossing van het gekochte zal alleen plaatsvinden in overleg tussen de koper en de verkoper maar wel immer binnen een door verkoper te bepalen redelijke termijn, waarbij de koper er - als hij bij de aflevering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is - voor dient te zorgen dat degene, die is belast met de aflevering van de producten, toegang heeft tot de afgesloten ruimte waarin de producten moeten worden opgeslagen. Indien de koper de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daardoor noodzakelijke extra kosten voor zijn rekening.
d) Indien de zaken na het moment van bestelling om redenen, die niet aan de verkoper te wijten zijn en ook niet binnen zijn risicosfeer vallen, niet binnen 14 dagen feitelijk zijn geleverd, worden deze niettemin geacht in opdracht en voor rekening van de koper bij de verkoper opgeslagen te zijn.
e) Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kunnen wij naar onze keuze dit deel feitelijk leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is. In het eerste geval moeten onze facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke feitelijke levering, overeenkomstig de voor de gehele order geldende betalingsvoorwaarden worden voldaan.
f) De leden b, c en d zijn niet van toepassing op de consumentenkoop in de zin van art. 5 boek 7 NBW

6. EMBALLAGE
a) Indien de emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom te worden voldaan. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan de verkoper is betaald vindt alleen plaats bij franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage binnen drie maanden na de dag van levering.
b) Indien tussen de koper en de verkoper geen overeenstemming over de wijze van emballage is bereikt, dan wel indien de verkoper in redelijkheid zich niet aan die emballage afspraak kan houden en deswege een andere wijze van emballage toepast, wordt de wijze van emballage door de verkoper bepaald zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
c) Wij worden geacht de emballage in goede staat te hebben geleverd, tenzij de koper ons schriftelijk binnen vijf dagen na levering op de hoogte heeft gesteld van een niet goed staat. Bij inlevering van emballage zijn wij gerechtigd op de te restitueren emballage gelden een korting toe te passen, wanneer de emballage, om wat voor redenen ook, in minder goede staat blijkt te zijn.

7. BETALINGEN
a) Bij gebreke van schriftelijke reclame over de inhoud van onze facturen binnen 8 dagen na factuurdatum , zullen de facturen geacht worden geheel in orde te zijn en een juiste omschrijving te bevatten van het afgeleverde en de voorwaarden waarop werd overeengekomen behoudens bewijs van ons van het tegendeel.
b) Onze facturen moeten volledig zijn voldaan uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer binnen deze termijn niet is betaald zal de koper van rechtswege in verzuim zijn en zal vanaf die datum rente verschuldigd zijn van het promessedisconto + 4 % + de geldende toeslagen.
c) De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de nalatige debiteur. Deze kosten worden gesteld op tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag met in minimum van 62 Euro.
d) Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slecht als betaling nadat wij voor de verschuldigde bedragen onherroepelijk zijn gecrediteerd.

8. COMPENSATIEVERBOD
Compensatie van vorderingen op ons met vorderingen van ons is uitgesloten.

9. RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
a) Klachten omtrent ontbrekende of niet-bestelde zaken dienen ons onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld. De afnemer dient ons binnen drie (3) dagen na aflevering van de zaken van het tekort of teveel in kennis te stellen. Klachten omtrent de hoedanigheid van zaken dienen ons binnen acht (8) dagen na aflevering van (een deel van ) de zaken schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd te worden gemeld. Bij gebreke hiervan vervalt elk aansprakelijkheid onzerzijds voor beschadiging. De afnemer dient ons in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken
b) Terugzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Wij aanvaarden teruggezonden zaken slechts indien en voorzover wij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemden, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ons op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin wij deze zaken aan de afnemer afleverden.
c) Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan de afnemer in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande, dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs, die wij de afnemer zouden berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan ons worden afgeleverd.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD/CESSIE
a) De eigendom van de door ons te leveren c.q. geleverde zaken gaat niet eerder op de koper over dan dadelijk na de volledige betaling van alle openstaande vorderingen uit de betreffende overeenkomst als bedoeld in art. 92 van boek 3 NBW, aldan niet opeisbaar, of indien in rekening-courant wordt geleverd, dan na vereffening van het eventueel ten laste van koper komende saldo. Aanvaarding van wissel of ander order- of toonderpapier geldt terzake niet als betaling.
b) De zaken kunnen door de afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand gegeven worden, en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde. De afnemer moet de zaken afzonderlijk opslaan, zodat deze immer kenbaar zijn als de door ons geleverde zaken. De afnemer draagt bij voorbaat over, terwijl wij bij voorbaat deze overdracht aanvaarden zonder dat een nadere akte noodzakelijk is, al zijn vorderingen, die hij heeft op derden terzake van aan derden doorverkochte, doch aan ons nog niet betaalde zaken. Op onze eerst vordering verstrekt de afnemer opgaaf van de namen en adressen van deze derden. Wij zijn gemachtigd deze cessie aan derden in hun hoedanigheid van debiteur te betekenen en voorts om de van de cessionaris ontvangen gelden te verrekenen met onze vordering, zulks onder gehoudenheid het eventueel surplus onder aftrek van alle gemaakte kosten aan de afnemer af te dragen.

11. OVERMACHT
a) Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel, bedrijfsstoornis, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, oproer, staking, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, burgeroorlog, gewapende internationale actie en vijandige inval, atoomkernreactie’s e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de fabrikant bij wie wij onzerzijds de ons opgegeven bestellingen hebben geplaatst, of een gevolg zijn van de door de fabrikant genomen maatregelen.

12. AANSPRAKELIJKHEID
a) Indien wij aansprakelijk zijn jegens de koper, en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door ons terzake afgesloten verzekering, zijn wij slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Indien wij aansprakelijk zijn en deze aansprakelijkheid niet is gedekt onder een terzake door ons afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welken hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het verbruikte deel van de leverantie van de zaken, tengevolge waarvan schade is ontstaan, dan wel tot ten hoogste de factuurwaarde van de door ons verstrekte adviezen en toelichtingen.
Voor het geval schade is ontstaan door geleverde zaken , door ons van derden betrokken en/of door geleverde materialen, welke door ons niet.
zijn gefabriceerd, is onze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de faktuurwaarde van deze door ons geleverde zaken en /of materialen,
dan wel tot ten hoogste de terzake door derden-leveranciers verstrekte garanties

13. SCHORSING/ONTBINDING
a) Bij aanvraag of verlening van surséance van betaling, faillissement of liquidatie, ontbinding of beëindiging van de kopende vennootschap of bij overlijden van de koper, kan de verkoper zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst - desgewenst gedeeltelijk - ontbinden. In genoemde gevallen is elke vordering welke de verkoper ten laste van de koper heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

14. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a) Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing
b) Terzake van rechtsvorderingen tussen partijen is - voorzover deze rechtsvorderingen niet tot competentie van de Kantonrechter behoren - uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht bevoegd.
c) Wanneer de wederpartij een consument in de zin der wet is, is het in lid b bepaalde niet van toepassing in die zin, dat deze wederpartij de gelegenheid heeft om binnen een maand nadat de verkoper zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, schriftelijk kan laten weten desondanks te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter. In het laatste geval zal bij laatstgenoemde rechter worden geprocedeerd

15. WIJZIGINGEN
a) Wij houden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of afnemers te wijzigen
b) Wij houden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, verkoopprijzen en verkoopvoorwaarden te veranderen. De afnemer heeft het recht om in geval van verandering van prijzen en verkoopvoorwaarden reeds gegeven orders, voorzover niet (gedeeltelijk) afgeleverd, te annuleren binnen acht dagen na deze veranderingen.
c) Het feit dat enige clausule van de onderhavige Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.
d) Mocht de rechter één van de bovenstaande bepalingen onverbindend verklaren, dan zullen partijen over de inhoud van een vervangende bepaling nader in overleg treden.

16.INWERKTREDING
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 9 Juli 2008 . Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 11008209.

Onze merken

Kwaliteitsproducten uit voorraad leverbaar